Инклузија на маргинализирани и социјални групи –  Помош за хендикепирани и сиромашни