Përfshirja e grupeve të margjinalizuara dhe grupeve sociale –  Ndihma për personat e hendikepuar dhe për të varfërit