Отворање на националниот центар за поддршка на социјалните претпријатија